50 lat

50 lat Oddziału SITPChem w Puławach13 maja br. odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia Oddziału SITPChem w Puławach.
W uroczystości uczestniczyli członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście, a w szczególności: Sekretarz Generalny FSNT-NOT - Jacek Kubielski, przedstawiciele SITPChem: prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Wiceprezes
i jednocześnie Redaktor Naczelny czasopisma „Chemik” - Anna Czumak-Bieniecka, Sekretarz Generalny - Jerzy Kropiwnicki, Skarbnik - Stefan Oborski, Członek Honorowy Zarządu Głównego - Jerzy Paprocki, Redaktor Naczelny czasopisma „Przemysł Chemiczny” – Andrzej Szyprowski, przedstawiciele firm i instytucji, będących  członkami wspierającymi Oddział SITPChem w Puławach lub współpracujących z Oddziałem, w tym przedstawiciele Zarządu: Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A., Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Przedsiębiorstwa Projektowania Modernizacji i Rozwoju Z.A. Puławy” S.A. PROZAP Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Remontów Energetycznych ENERGEZAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa CHEMOROZRUCH  Sp. z o.o., PTTK  oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Oddziałów SITPChem z Płocka, Gdańska, Torunia, Gliwic i Kędzierzyna-Koźla.

Uroczystość odbyła się w sali kongresowej zabytkowego Pałacu Czartoryskich w Puławach.

Prezes Oddziału Janusz Kucharski powitał zebranych, a następnie omówił historię i działalność Oddziału w okresie 50-lecia.
Działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się równocześnie z budową Zakładów Azotowych „Puławy”, czyli w roku 1962, kiedy powstało Koło SITPChem liczące 27 członków, podlegające Oddziałowi SITPChem w Lublinie. Dynamiczny napływ kadry inżynieryjno-technicznej, związanej z budową nowoczesnego przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, przyczynił się do szybkiego wzrostu liczby członków Stowarzyszenia. Dzięki temu w lipcu 1966 r. został utworzony Oddział SITPChem w Puławach, zrzeszający wówczas około 300 członków. Pierwszy Walny Zjazd Oddziału odbył się 9 lipca 1966 roku.

Prezes Oddziału omówił jego działalność; cele statutowe stowarzyszenia, strukturę organizacyjną Oddziału, władze Oddziału, udział przedstawicieli Oddziału w Zarządzie Głównym SITPChem i innych władzach Stowarzyszenia, w Komitetach i Komisjach FSNT-NOT, Radzie Wojewódzkiej FSNT-NOT w Lublinie oraz działającym przez kilkanaście lat Komitecie Miejskim FSNT-NOT w Puławach.  Wymienił również najważniejsze odznaczenia SITPChem i FSNT-NOT, które otrzymali członkowie Oddziału.

Omawiając działalność statutową wymienił najważniejsze spośród bardzo licznych  konferencji naukowo-technicznych i sympozjów o zasięgu ogólnokrajowym i branżowym, których Oddział był organizatorem lub współorganizatorem, np:
- Problemy przemysłu azotowego
- Doświadczenia z rozruchu i eksploatacji instalacji przemysłu chemicznego
- Stosowanie nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin
- Chemia dla rolnictwa
- Zagrożenie w przewozie materiałów niebezpiecznych koleją i ratownictwa chemicznego w przypadku katastrof
- Stan i perspektywy przemysłu nawozowego w Polsce
- Baltic-Eco – Puławy  94 Chroniąc Wisłę chronimy Bałtyk
- Gaz dla Chemii
- Saletra amonowa – bezpieczeństwo w produkcji i obrocie
- Sytuacja przemysłu chemicznego w Polsce – zagrożenia dla rozwoju
- Słoneczna Chemia

Jedną ze stałych form działalności Oddziału SITPChem w Puławach jest organizacja cyklicznych sympozjów pn. „Granulacja - stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury”, na których spotykają się przedstawiciele nauki i przemysłu zainteresowani rozwojem i nowymi zastosowaniami technik granulacji oraz wymianą doświadczeń. Pierwsze z tych sympozjów  zorganizowano w 1982 roku, a w roku 2015 było to już dziesiąte sympozjum poświęcone tematyce granulacji.

50 lat Oddziału SITPChem w Puławach

Prezes Janusz Kucharski omówił również seminaria organizowane przez poszczególne koła wchodzące w skład Oddziału. Tematyka tych seminariów dotyczyła głównie problemów najistotniejszych dla grup zawodowych wchodzących w skład poszczególnych kół.
Kolejne aspekty działalności statutowej Oddziału, to organizacja licznych szkoleń oraz udział w targach, wystawach, forach dyskusyjnych i prezentacjach.
Ogromne znaczenie dla integracji kadry inżynieryjno-technicznej Oddziału, rekrutującej się z terenu działania Oddziału, miała organizacja wielu wycieczek, głównie do przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, ale również do innych firm w Polsce i za granicą. Często współpracowaliśmy w tym zakresie z innymi Oddziałami SITPChem. W Puławach gościliśmy również Przedstawicieli Władz Stowarzyszenia oraz innych Oddziałów SITPChem.

Prezes Oddziału omówił również działalność gospodarczą Oddziału. W początkowych latach funkcjonowania Oddziału działalność statutowa była skierowana głównie na doskonalenie zawodowe kadry technicznej, integrację środowiska, podnoszenie rangi zawodowej inżynierów i techników, a działalność gospodarcza ograniczała się do nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz tłumaczenia tekstów technicznych.

W 1983 powstała w Puławach Grupa Terenowa Zespołu Rzeczoznawców SITPChem, która zajmowała się wielobranżowymi usługami. Zespół Rzeczoznawców funkcjonował w strukturze organizacyjnej Zarządu Głównego SITPChem. Po uzyskaniu przez Oddział osobowości prawnej, Zakład Usług Rzeczoznawców  (od roku 1992) stał się integralną częścią Oddziału.Zakład ten pokonał okresowe trudności związane z realizacją usług oraz rozliczeniami ze zleceniodawcami i wykonawcami usług.
W roku 2006 Zakład został wpisany przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – największego zleceniodawcę usług na tzw. „Listę Kwalifikowanych Wykonawców Usług”. Było to możliwe dzięki solidnej i terminowej realizacji usług, wykonywanych głownie przez członków Oddziału.
- obecnie Zakład Usług Rzeczoznawców wykonuje usługi w zakresie:
- prowadzenie nadzoru autorsko-inwestorskiego,
- opracowania dokumentacji różnych branż,
- opracowania instrukcji
- opracowania dokumentacji rejestracyjnej do przekazania urządzeń pod dozór techniczny UDT i TDT
- wykonywanie ekspertyz
- wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych ustnych, pisemnych i przysięgłych przez wykwalifikowanych tłumaczy

W roku 2012 Oddział SITPChem w Puławach otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – wyróżnienie przyznawane przez firmę D&B Poland na podstawie analizy danych finansowych. Certyfikat ten jest potwierdzeniem stabilności, rentowności oraz płynności finansowej.

Do stałych form działalności Oddziału należy również prowadzenie szkoleń oraz egzaminów przez Komisje kwalifikacyjne, powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Komisje te działają w Oddziale od lat 90-tych.
Dzięki wpływom z działalności gospodarczej możliwa jest realizacja różnych form działalności statutowej, w tym wycieczek i spotkań integracyjnych organizowanych w Klubie SITPChem. Szczególnie ożywiona działalność Klubu była prowadzona w początkowych latach funkcjonowania Oddziału, gdy Klub był w Puławach jedynym miejscem, gdzie odbywały się liczne spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki, kultury i sztuki, odczyty i spotkania towarzyskie.
Obecnie pomieszczenia Klubu wykorzystywane są głównie na działalność szkoleniową oraz zebrania władz Oddziału.
Oddział SITPChem w Puławach liczy obecnie 438 członków zrzeszonych w 11 kołach.

Kończąc swoją wypowiedź Prezes Oddziału podziękował przedstawicielom firm i instytucji wspierających działalność Oddziału SITPChem oraz współpracujących, Zarządowi Głównemu SITPChem i wszystkim Oddziałom SITPChem, z którymi Oddział w Puławach współpracował, Radzie Federacji NOT, oraz wszystkim, zarówno byłym jak i obecnym członkom Oddziału. Wyraził również nadzieję na dalszą, satysfakcjonującą współpracę, na rozwój Oddziału na to, że liczba jego członków zwiększy się dzięki wstąpieniu do Stowarzyszenia nowych członków, rekrutujących się głównie z przedstawicieli młodej kadry inżynieryjno-technicznej oraz studentów i uczniów kierunków chemicznych.
Prezes Oddziału zadeklarował kontynuację działań dających satysfakcje,  zarówno członom Oddziału, jak również firmom i instytucjom współpracującym, dostosowywanie działalności do potrzeb współczesnego przemysłu chemicznego oraz innowacyjność i wdrażanie nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach działalności.
Goście uczestniczący w uroczystości, złożyli podziękowania za współpracę i gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów i rozwoju Oddziału. Wraz z listami gratulacyjnymi przekazali kwiaty i symboliczne upominki.
Sekretarz Generalny FSNT-NOT Jacek Kubielski poinformował zebranych o zaplanowanym na 16-18 czerwca br. III Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXV Kongresie Techników Polskich we Wrocławiu oraz zaprosił do wzięcia w nich udziału.
W dalszej części uroczystości wręczono podziękowania oraz upominki książkowe dla:
- byłych Prezesów Oddziału: Jadwigi Kluczewskiej-Cwaliny i Kazimierza Piątkowskiego;
- honorowych członków Stowarzyszenia: Henryki Bałabuch-Radtke, Cecylii Hankus, Marii Toporowicz, Józefa Sasa, Andrzeja Skalskiego
- byłego Kierownika Zakładu Usług Rzeczoznawców- Cecylii Hankus i obecnego Kierownika tego Zakładu- Małgorzaty Rułki.

Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski wręczył Diamentowe , Złote i Srebrne Odznaki NOT. Odznakę Diamentową otrzymali: Henryka Bałabuch-Radtke i Józef Sas.
Odznakę Złotą otrzymali: Janusz Kucharski, Jerzy Marcinko i Małgorzata Curyło. Odznakę Srebrną otrzymał Jacek Kowalski.
Wiceprezes SITPChem Jerzy Kropiwnicki wręczył Odznaki Honorowe SITPChem, które otrzymali: Piotr Rusek i Artur Karliński.
Prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko omówiła najistotniejsze problemy związane z kształceniem kadry inżynieryjno-technicznej.

Część oficjalną uroczystości uświetnił koncert fortepianowy pianisty Rafała Maciąga, a zakończyła wspólna fotografia.
W dalszej części uroczystości odbyła się kolacja koleżeńska i koncert w wykonaniu Lwowskiego Barda Jurija Tokara.
Honory gospodarza uroczystości pełnił Wiceprezes Zarządu Oddziału Jerzy Marcinko.


Cecylia Hankus

Publikacja

Historia Puławskiego Oddziału SITPChem w latach 1966-2016

Listy gratulacyjne...

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia całej galerii

zobacz więcej...

Członkowie Wspierający