Rozdział I

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego" i używa skrótu SITPChem.

§ 2

SITPChem jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania SITPChem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest m.st.Warszawa.

§ 4

SITPChem ma prawo używania sztandaru, odznak organizacyjnych i pieczęci według wzorów, zatwierdzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. SITPChem ma prawo powoływania oddziałów, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.
2. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną.

§ 6

1. SITPChem podlega nadzorowi właściwego terenowego organu administracji państwowej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do oddziałów SITPChem.

§ 7

SITPChem może być członkiem związku stowarzyszeń naukowo-technicznych, zachowując całkowitą niezależność i samorządność.

§ 8

SITPChem może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

Rozdział II

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA SITPChem

§ 9

Celami SITPChem są:

 1. integracja zawodowa i społeczna członków oraz tworzenie i utrzymywanie więzi między społecznością techniczną z wszelkimi władzami, instytucjami i organizacjami;
 2. udzielanie wszechstronnej pomocy członkom SITPChem, reprezentowanie i obrona ich interesów oraz ochrona etosu zawodu;
 3. szerzenie kultury i wiedzy technicznej;
 4. działania na rzecz przemysłu chemicznego, ochrony środowiska naturalnego, działalności innowacyjno-wdrożeniowej.

§ 10

Cele te SITPChem realizuje przez:

 1. współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, placówkami naukowymi, władzami państwowymi, organami samorządowymi, związkami zawodowymi, federacją pracodawców, itp.;
 2. współpracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą;
 3. przyznawanie nagród oraz nadawanie honorowych odznak i innych wyróżnień, a także opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie nadania członkom SITPChem odznaczeń państwowych i resortowych;
 4. organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego;
 5. organizowanie samopomocy koleżeńskiej;
 6. działanie na rzecz interesów zawodowych i socjalnych członków;
 7. organizowanie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
 8. organizowanie zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw oraz wycieczek do zakładów pracy w kraju i za granicą;
 9. udzielanie członkom pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. prowadzenie przewodów specjalizacji zawodowej inżynierów i techników oraz nadawanie stopni specjalizacji zawodowej technikom;
 11. prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu energetyki cieplnej i elektrotechniki;
 12. prowadzenie wyodrębnionej działalności gospodarczej, w tym w zakresie rzeczoznawstwa technicznego, tłumaczeń, itp.;
 13. pełnienie roli opiniodawczej i doradczej w zakresie rozwoju przemysłu chemicznego oraz postępu technicznego;
 14. popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości oraz działalności innowacyjnej;
 15. współdziałanie w ustalaniu i stosowaniu norm, przepisów i warunków technicznych oraz w ich nowelizacji.

Rozdział III

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie SITPChem dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi SITPChem mogą być obywatele polscy:
  1. posiadający wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku chemicznym,
  2. posiadający wykształcenie wyższe lub średnie innych specjalności, związani zawodowo z przemysłem chemicznym lub naukami chemicznymi,
  3. studenci kierunków chemicznych wyższych uczelni i studiów pomaturalnych oraz uczniowie ostatniego roku średnich szkół chemicznych.
 2. Za zgodą Prezydium Zarządu Głównego członkami zwyczajnymi mogą być osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, a spełniające warunki ust.1 punktu 1) lub 2).
 3. Osoby, które nabyły członkostwo stowarzyszenia przed uchwaleniem statutu są członkami zwyczajnymi SITPChem.

§ 13

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch członków zwyczajnych jako wprowadzających.
 2. Dowodem przynależności do SITPChem jest legitymacja członkowska.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla SITPChem, w dziedzinie polskiego przemysłu chemicznego lub w rozwoju nauk chemicznych.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkami wspierającymi SITPChem mogą być osoby prawne i fizyczne, zainteresowane statutową działalnoscią SITPChem.
 2. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Główny lub z jego upoważnienia Zarząd Oddziału.
 3. Członek wspierający udziela pomocy finansowej i organizacyjnej jednostkom SITPChem.

§ 16

Członkowie zwyczajni SITPChem mają obowiązek:

 1. uczestniczyć w działalności SITPChem,
 2. dbać o dobro SITPChem, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SITPChem,
 3. przestrzegać zasad etyki zawodowej i koleżeństwa,
 4. opłacać składki członkowskie.

§ 17

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:

 1. wyborcze czynne i bierne do władz SITPChem,
 2. reprezentowania SITPChem w organach stowarzyszeniowych i pozastowarzyszeniowych z upoważnienia władz SITPChem,
 3. korzystania z pomocy i urządzeń SITPChem,
 4. ubiegania się o przyznanie uprawnień rzeczoznawcy SITPChem,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej,
 6. zgłaszania wniosków i postulatów do władz SITPChem.

§ 18

Członkom wspierającym przysługuje prawo:

 1. korzystania z prac, doświadczeń i pomocy SITPChem w zakresie określonym celami stowarzyszenia,
 2. korzystania z konsultacji SITPChem w sprawach podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników,
 3. uzyskiwania od SITPChem pomocy w organizowaniu odczytów, narad, konferencji, itp.;
 4. korzystania z lokali i urządzeń SITPChem.

§ 19

 1. Członkostwo wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału,
  2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Oddziału za zaleganie z opłatą składek przez okres co najmniej 1 roku, po uprzednim wezwaniu do zapłaty,
  3. wykluczenia z SITPChem.
 2. Wykluczenie przez Zarząd Oddziału członka zwyczajnego następuje na podstawie:
  1. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, pozbawiającego praw publicznych,
  2. orzeczenia sądu koleżeńskiego, stwierdzającego fakt nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz SITPChem lub działania na szkodę SITPChem.
 3. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego o wykluczeniu z SITPChem przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie.

§ 20

Członkostwo wspierające wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie,
 2. niewypełnienia zadeklarowanych zobowiązań przez okres dwóch lat.

Rozdział IV

Rozdział IV

WŁADZE NACZELNE SITPChem

§ 21

 1. Władzami naczelnymi SITPChem są:
  1. Walny Zjazd Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Główny Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz SITPChem trwa 4 lata.
 3. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu 21 dni od daty wyborów.
 4. W czasie kadencji władze mogą dookoptować - na miejsce członków ustępujących - nowych członków, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 5. Uchwały władz SITPChem zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków szczególnych, wymienionych w statucie. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Walny Zjazd Stowarzyszenia

§ 22

 1. Najwyższą władzą SITPChem jest Walny Zjazd Stowarzyszenia.
 2. Walny Zjazd Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. W Walnym Zjeździe Stowarzyszenia biorą udział:
  1. delegaci, wybrani na walnych zjazdach oddziałów, według zasad ustalonych przez Zarząd Główny - z głosem stanowiązym,
  2. członkowie honorowi - z głosem stanowiącym,
  3. członkowie ustępujących władz i prezesi oddziałów, nie będący delegatami oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.
 4. Uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia podejmowane są w pierwszym terminie, z zachowaniem ustaleń § 21 ust.5, a w drugim terminie - są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności SITPChem,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Gównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór w głosowaniu tajnym prezesa Zarządu Głównego oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia wraz z ordynacją wyborczą oraz regulaminów organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 6. podejmowanie uchwał o przynależności SITPChem do związku stowarzyszeń naukowo-technicznych,
 7. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 8. uchwalanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich,
 9. podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają dezycji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia,
 10. uchwalanie zmiany statutu SITPChem,
 11. podjęcia uchwały o rozwiązniu SITPChem.

§ 24

 1. Zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata, a nadzwyczajny - w miarę potrzeby.

O terminie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad - Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

§ 25

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia zwoływany jest przez Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów, wybranych na poprzedni Walny Zjazd Stowarzyszenia,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 ogółu liczby Zarządów Oddziałów SITPChem.
 2. Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.
 3. W Nadzwyczajnym Walnych Zjeździe Stowarzyszenia biorą udział delegaci wybrani na poprzedni Walny Zjazd Stowarzyszenia oraz osoby uprawnione do udziału na mocy statutu.

Zarząd Główny

§ 26

 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą SITPChem w okresie między Walnymi Zjazdami Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny składa się z prezesa oraz 14 do 20 członków, wybranych przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu Głównego należą:

 1. organizowanie i kierowanie działalnością SITPChem, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie planów działalności i budżetu SITPChem oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonywania,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych SITPChem, z wyłączeniem majątków oddziałów, posiadających osobowość prawną,
 4. decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego i rozpatrywanie sprawozdań z jego działalności,
 5. zwoływanie Walnych Zjazdów Stowarzyszenia,
 6. powoływanie oddziałów SITPChem, samodzielnych kół oraz ocenianie ich działalności,
 7. powoływanie i rozwiązywanie ogólnokrajowych komitetów, komisji, sekcji, itp. organów pomocniczych, działających w oparciu o zatwierdzone regulaminy,
 8. reprezentowanie SITPChem na zewnątrz,
 9. ustalanie liczby delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia,
 10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 11. podejmowanie uchwał o nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
 12. wspomaganie oraz inspirowanie działalności oddziałów i kół oraz przekazywanie oddziałom i kołom informacji o działalności gospodarczej,
 13. powoływanie zespołu rzeczoznawców oraz innych jednostek działalności gospodarczej,
 14. uchwalanie zasad organizowania pomocy koleżeńskiej w SITPChem oraz nadzór nad gospodarką funduszami pomocy koleżeńskiej,
 15. załatwianie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 16. wnoszenie spraw do Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 17. reprezentowanie interesów zawodowych kadry technicznej,
 18. wybór przedstawicieli do władz związku stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz innych organizacji,
 19. ustalanie wysokości składek członkowskich, według zasad uchwalonych przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Na posiedzenia Zarządu Głównego winni być zapraszani prezesi zarządów oddziałów co namniej raz na pół roku.

§ 29

 1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie: wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika oraz członków, w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium.
 2. Sekretarz Generalny może być powołany przez Zarząd Główny spoza jego składu.

§ 30

 1. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Oddziału należy:
  1. wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
  2. kierowanie bieżącą działalnością SITPChem,
  3. ocena działalności oddziałów, komitetów, komisji i sekcji Stowarzyszenia,
  4. nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITPChem,
  5. zatwierdzanie wniosków i występowanie w sprawie nagród, odznak i odznaczeń dla członków SITPChem oraz nadawanie odznak honorowych SITPChem,
  6. przedstawianie Zarządowi Głównemu projektów planów działalności i budżetu SITPChem,
  7. podejmowanie decyzji o gospodarowaniu funduszami SITPChem,
  8. inicjowanie innych prac wynikających z działalności statutowej.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż 10 razy w roku.

§ 31

 1. Sekretarz Generalny SITPChem może być urzędującym członkiem Zarządu Głównego; odpowiada przed Zarządem Głównym i jego Prezydium za całokształt pracy biura Zarządu Głównego i agend SITPChem.
 2. Szczegółowy zakres działania i kompetencje sekretarza generalnego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 32

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 33

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli SITPChem.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 34

 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej SITPChem co najmniej raz w roku,
  2. składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia wraz z oceną działalności i wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępujacego Zarządu,
  3. przedstawienie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności SITPChem,
  4. instruowanie komisji rewizyjnych oddziałów,
  5. w razie potrzeby złożenie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy do roku.

§ 35

Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 36

Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin, uchwalony przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.

Główny Sąd Koleżeński

§ 37

Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 38

Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie - w składzie 3-osobowym w pierwszej instancji - spraw wniesionych przeciwko członkom władz SITPChem i władz oddziałów, a dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów, uchwał SITPChem, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów, powstałych na tle działalności SITPChem.
 2. rozpatrywanie i rozstrzyganie w zmiennym 5-osobowym składzie - jako druga instancja - odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydanych w pierwszej instancji. Odwołania te powinny być złożone do Głównego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie,
 3. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów.

§ 39

Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.

Rozdział V

Rozdział V

ODDZIAŁY

§ 40

 1. Oddziały SITPChem są powoływane na podstawie uchwał Zarządu Głównego.
 2. Oddział SIPTChem po uzyskaniu osobowości prawnej może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 41

 1. Władzami oddziału są:
  1. Walny Zjazd Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
  4. Sąd Koleżeński Oddziału.
 2. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
 3. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu 10 dni od daty wyboru.
 4. W czasie kadencji władze oddziału mogą dookoptować na miejsce członków ustępujących, nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 5. Uchwały władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Walny Zjazd Oddziału

§ 42

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walny Zjazd Oddziału.
 2. Walny Zjazd Odziału może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 3. W Walnym Zjeździe Oddziału biorą udział:
  1. delegaci wybrani na walnych zebraniach kół, według zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału - z głosem stanowiącym,
  2. członkowie honorowi - z głosem stanowiącym,
  3. członkowie ustępujących władz i przewodniczący kół, nie będący delegatami oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.
 4. Uchwały Walnego Zjazdu Oddziału są prawomocne w pierwszym terminie, z zachowaniem ustaleń § 41 ust.5, a w drugim terminie - są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 43

Do kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności oddziału,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
 3. udzielnie absolutorium ustepującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór w głosowaniu tajnym prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia, według zasad podanych przez Zarząd Główny,
 5. uchwalanie regulaminów: Walnego Zjazdu Oddziału, Zarząd Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 44

 1. Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata przez Walnym Zjazdem Stowarzyszenia, a nadzwyczajny - w miarę potrzeby.
 2. O terminie Walnego Zjazdu Oddziału wraz z proponowanym porządkiem obraz - Zarząd Oddziału zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

§ 45

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów, wybranych na poprzedni Walny Zjazd Oddziału,
  4. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby kół w Oddziale,
  5. na wniosek Zarządu Głównego.
 2. Zarząd Oddziału obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.
 3. W nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na poprzedni Walny Zjazd Oddziału oraz osoby uprawnione do udziału na mocy statutu.

Zarząd Oddziału

§ 46

 1. Zarząd Oddziału jest władzą Oddziału między Walnymi Zjazdami Oddziału i jest wykonawcą uchwał Walnego Zjazdu Oddziału i Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 6 do 14 członków, wybranych przez Walny Zjazd Oddziału.

§ 47

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. realizacja statutowych celów Stowarzyszenia i współpraca z władzami Stowarzyszenia,
 2. organizacja pracy oddziału zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, uchwałami Zarządu Głównego, uchwałami Walnego Zjazdu Oddziału oraz regulaminem pracy oddziału,
 3. zwoływanie Walnych Zjazdów Oddziału,
 4. ustalanie planów pracy i preliminiarzy budżetowych, skoordynowanych z Zarządem Głównym,
 5. zarządzanie majątkiem SITPChem, będącym w posiadaniu Oddziału oraz funduszami Oddziału,
 6. powoływanie i rozwiązywanie kół, komisji, sekcji i zespołów przy Zarządzie Oddziału,
 7. przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie aktualnej ewidencji,
 8. ustalanie struktury organizacyjnej Oddziału i zakresu działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 9. współpraca z oddziałami innych stowarzyszeń, ogniwami związku stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz kierowanie swoich przedstawicieli do współpracy,
 10. prowadzenie wyodrębnionej działalności gospodarczej,
 11. prowadzenie lub nadzorowanie działalności Terenowej Grupy Rzeczoznawców.

§ 48

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Na posiedzeniu Zarządu Oddziału powinni być zapraszani przynajmniej 2 razy na rok przewodniczący kół SITPChem.

§ 49

Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie: wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

§ 50

 1. Prezydium Zarządu Oddziału jest organem wykonawczym uchwał Zarządu Oddziału i kieruje działalnością w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż 10 razy w ciągu roku.

§ 51

Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Odziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 52

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 53

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności gospodarki finansowej, pod względem celowości, zgodności z obowiązującymi przepisami, regulaminami, statutem i uchwałami władz SITPChem,
 2. dokonywanie na Walnym Zjeździe Oddziału oceny działalności Oddziału, zgłaszanie odpowiednich wniosków oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
 3. przedstawianie Zarządowi Oddziału wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 4. w razie potrzeby złożenie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału.

§ 54

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy na rok.
 2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 55

Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Oddziału.

Sąd Koleżeński Oddziału

§ 56

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 57

Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje sprawy wniesione przeciwko członkom Oddziału, spory pomiędzy członkami Oddziału oraz sprawy o wykluczenie z SITPChem, w przypadkach przewidzianych w statucie.

§ 58

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się - w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie - do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 59

Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania sądu Kloeżeńskiego Oddziału określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Oddziału.

Koła

§ 60

 1. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi SITPChem są koła.
 2. Zarząd Oddziału podejmuje uchwałę o powołaniu koła.

§ 61

Do zakresu działania koła należy:

 1. realizowanie statutowych celów i zadań ustalonych przez członków w oparciu o przyjęte w SITPChem formy działalności,
 2. integracja zawodowa i społeczna członków SITPChem,
 3. współdziałanie w rozwoju techniki w zakładach pracy,
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków koła,
 5. działanie na rzecz poprawy warunków bytowych i materialnych członków koła,
 6. pomoc w adaptacji młodej kadry do pracy zawodowej,
 7. działanie na rzecz podnoszenia poziomu etyki zawodowej oraz koleżeństwa członków koła,
 8. organizowanie życia towarzysko-kulturalnego i imprez techniczno-turystycznych,
 9. współdziałanie z kierownictwem zakładu i innymi organizacjami w rozwiązywaniu problemów technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych,
 10. wnioskowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień członkom koła,
 11. przedstawianie opinii w sprawie obsady stanowisk technicznych.

§ 62

 1. Władzami koła są: Walne Zebranie Koła i Zarząd Koła.
 2. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 63

 1. Walne Zebranie Koła odbywa się co najmniej raz na 4 lata przed Walnym Zjazdem Oddziału.
 2. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni koła z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.
 3. W kołach zakładowych, liczących ponad 150 członków, a nie będących oddziałami, funkcję Walnego Zebrania Koła może spełniać Walne Zebranie Delegatów.
 4. W przypadku wymienionym w ust.3 w Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
  1. delegaci wybrani na zebraniach środowiskowych (oddziałowych, wydziałowych, itp.), zgodnie z ustaleniami Zarządu Koła,
  2. członkowie honorowi,
  3. członkowie ustępującego Zarządu Koła.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Koła podejmowane są zwykłą większością głosów: w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła lub delegatów, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 64

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. przyjmowanie programów działalności i preliminiarzy koła,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności koła,
 3. wybór Zarządu Koła oraz delegatów na Walny Zjazd Oddziału, według zasad podanych przez Zarząd Oddziału.

§ 65

Zarząd Koła składa się z 3 do 9 czlonków, w tym: prezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 66

Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

 1. organizowanie działalności członków koła i stała współpraca z innymi organizacjami,
 2. reprezentowanie interesów członków koła wobec kierownictwa zakładu pracy oraz wobec Zarządu Oddziału SITPChem,
 3. informowanie członków koła o uchwałach władz SITPChem,
 4. pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia,
 5. opracowywanie programów działalności i preliminiarzy koła,
 6. zwoływanie zebrań koła,
 7. popularyzacja celów i działalności Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Rozdział VI

ODDZIAŁY

§ 67

 1. Majątek SITPChem składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów.
 2. Fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia powstają z:
  1. składek członków zwyczajnych,
  2. składek członków wspierających,
  3. wpłat z działalności statutowej, pokrywającej w części wydatki SITPChem,
  4. zysku z wyodrębnionej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
  5. wpłat, jako częściowa partcypacja w wydatkach za przewody specjalizacyjne inżynierów i techników, organizowanych zjazdów, konferencji, sympozjów, narad, konkursów, pokazów, odczytów, itp. oraz wyjazdów szkoleniowo technicznych do zakładów w kraju i za granicą,
  6. podziału zysku instytucji wspierających finansowo działalność statutową,
  7. darowizn, spadków i zapisów,
  8. sprzedaży i innych dochodów z majątku własnego,
  9. wpłat z ofiarnosci publicznej,
  10. dotacji celowych.
 3. Majątek oddziałów SITPChem powstaje z nieruchomości, ruchomości i funduszy uzyskanych przez oddział po uzyskaniu osobości prawnej.
 4. Oświadczenia w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik Zarządu Głównego albo sekretarz generalny.
 5. Oświadczenia w sprawach majątkowych i finansowych oddziałów składają: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz Zarządu Oddziału.

Rozdział VII

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SITPChem

§ 68

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania SITPChem podejmuje Walny Zjazd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, pry obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu SITPChem, Walny Zjazd Stowarzyszenia podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku SITPChem i powołuje komisję likwidacyjną.

Członkowie Wspierający